Το σύστημα πληρωμών

Το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ ταξινομείται στα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας με εξέχουσα σημασία (Prominently Important Retail Payment Systems - PIRPS) σύμφωνα με τα πρότυπα επίβλεψης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και βρίσκεται υπό την επίβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Περιλαμβάνει τα παρακάτω εργαλεία πληρωμών:

  • μεταφορές πίστωσης,
  • άμεσες χρεώσεις,
  • επιταγές,
  • συναλλαγές σε ΑΤΜ,
  • πληρωμές με κάρτες.

Στο σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ συμμετέχουν Πιστωτικά Ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδος και τα ΕΛΤΑ όπως προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας του συστήματος. 

Κατα το προηγούμενο έτος (2015), μέσω της ΔΙΑΣ εκκαθαρίστηκαν 202,02 εκ. συναλλαγές πληρωμών συνολικής αξίας 193,81 δις ευρώ.

Σχετική Πληροφόρηση:

Χρεώσεις Μελών της ΔΙΑΣ

Προϋποθέσεις Συμμετοχής, Λήξη Συμμετοχής

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Τράπεζα της Ελλάδος - Συστήματα πληρωμών

Ελληνική Ένωση Τραπεζών